วิสัยทัศน์และพันธกิจ
นโยบายการทำงานของบริษัท

สินค้าดี มีมาตรฐาน

ส่งมอบตรงเวลา

ลูกค้าพึงพอใจ

ปรับปรุงและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง

นโยบายเกี่ยวกับลูกค้า
และการบริการของบริษัท

เพิ่มความหลากหลายของสินค้าในกลุ่มลูกค้าเดิม

เพิ่มลูกค้ารายใหม่ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรม 

 

นโยบายเกี่ยวกับลูกค้าและบริการ

รักษาคุณภาพของสินค้าและการบริการเพื่อความประทับใจ, รักษาความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อ การจัดส่งสินค้า เพื่อให้ตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจสูงสุด ของลูกค้า รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้าในทุกระดับ